Shinrashinobi

56.01%
23 228,600 15,586 813 221 1,673,620