Hiro Obunaga

90.49%
15 49,689 hours 45,780 1,253 1,032 10,904,811

Tachibana Yoshi

91.25%
34 49,689 hours 1,206,325 122 45,780 1,253 1,032 10,904,811
  • 45,780 Xbox