Shioxus

39.75%
5,285 6,218 hours 16,697 1,869 140 516,948

SMTxSuiko

261
20.49%
151,445 55,902
1,692 270
70 10
3,639 hours 2,042 188 11 54,929

Shioxus

18.25%
130,199 2,579 hours 1,304 558 12 38,881

Shioxus

38.42%
51 92,264 13,351 1,123 117 423,138

Shioxus

  • 2,042 PSN
  • 1,304 Steam
  • 13,351 Retro
  • 0 GPlay