Tachibana Yoshi

91.48%
33 49,311 hours 1,200,230 122 45,536 1,239 1,029 10,998,711