• 74,591 trophies earned
 • 15,989 Players Tracked
 • 12 Total trophies
 • 300 Points
 • 931 Platinum Club
 • 931 100% Club

Hydrophobia trophies

 • 已完成遊戲。
  25.74%
 • 已收集 50% 的獎牌。
  30.85%
 • 已收集所有文件與物件。
  7.76%
 • 已收集全部獎牌。
  5.95%
 • 已完成挑戰室。
  13.72%
 • 已成功入侵電腦一次。
  100.00%
 • 已用水沖倒 3 名馬爾薩斯主義者。
  29.18%
 • 已用火或電殺死 5 名馬爾薩斯主義者。
  44.63%
 • 已在時限內連續殺死 2 名馬爾薩斯主義者。
  45.71%
 • 已救出柏林翰安全長。
  74.70%
 • 已在水中戰鬥中消滅 10 名馬爾薩斯主義者。
  32.05%
 • 已溺死 1 名馬爾薩斯主義者。
  54.04%