• 8,386 Achievements Earned
 • 1,262 Players Tracked
 • 17 Total Achievements
 • 2,292 Obtainable EXP
 • 12,000 Points (XP)
 • 56 100% Club
Achievement
Points
Rarity
Earned Date
 • 맨션의망가진문을고치세요.

  500
  64.34% (61.4)
 • 귀여운새고양이에게이름을지어주세요!

  500
  70.05% (55.5)
 • 맨션의가구를바꾸세요!

  500
  98.42% (43.2)
 • 새우편함을마련하세요!

  500
  46.12% (78.0)
 • 무지개파워업2개를조합하세요!

  500
  32.01% (107.3)
 • 친구의맨션을방문해새로운소파를찾으세요!

  500
  17.12% (136.5)
 • 멋진일일보너스상자를여세요!

  500
  19.33% (125.9)
 • 입구를완전히새로고치세요!

  500
  58.24% (68.5)
 • 고양이를목욕시키세요!

  500
  22.27% (116.2)
 • 방문객100명이상을맞이하세요!

  500
  9.51% (478.0)
 • 그림뒤의비밀을찾으세요!

  1000
  81.06% (49.2)
 • 소원나무를찾으세요!

  1000
  43.19% (84.4)
 • 갑옷을다시조립하세요!

  1000
  33.04% (99.0)
 • 숨겨진연애편지를읽으세요!

  1000
  33.91% (91.4)
 • 흉상에숨겨진코인을찾으세요!

  1000
  12.68% (161.5)
 • 분수를수리하세요!

  1000
  12.68% (161.5)
 • 책장뒤의비밀연구실을찾으세요!

  1000
  10.54% (374.5)